ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Schoonheidssalon Nicole Koornhof
KVK: 24258351

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Nicole Koornhof (hierna te noemen Nicole)  en een cliënt waarop de praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen praktijk
Nicole zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nicole zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken annuleren
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nicole melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nicole 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten maar minder dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Nicole de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Nicole de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen. Nicole  moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling
Nicole vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon, prijswijzigingen onder voorbehoud. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin of contant te voldoen. Wanneer er, bij hoge uitzondering, is afgesproken dat cliënt de behandeling per factuur wenst te betalen, moet dit binnen een termijn van 14 dagen voldaan worden. Er wordt éénmalig een herinnering verstuurd waarbij deze binnen 7 dagen betaald moet worden. Wanneer de herinnering niet binnen 7 dagen betaald wordt mag Nicole 20% extra bovenop de factuurprijs berekenen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Nicole de eerste behandeling van alle gegevens, waarbij aangegeven wordt dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen en administratie. De praktijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem of op een klantenkaart. Nicole behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nicole zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Nicole is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nicole verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Nicole is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nicole is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nicole is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Nicole geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten (mits deze ongeopend en in de originele verpakking geretourneerd worden).
Deze garantie vervalt indien:
-De cliënt andere producten dan de door Nicole geadviseerde producten heeft gebruikt
-De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
-De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
-De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Indien de cliënt niet tevreden is over het geleverde product, geldt er geen geld-retour-garantie. Indien er een geval van ontevredenheid optreed onder de vermelde voorwaarden kan het geleverde product geruild worden voor een ander product (na visuele beoordeling van de klachten door Nicole, echter binnen één week/7 dagen)

9. Beschadiging & diefstal
Nicole heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De praktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden aan Nicole. Er zal direct een oplossing voor uw klacht gezocht worden. Indien de cliënt niet tevreden is met de geboden oplossing, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen, schriftelijk gemeld worden aan Nicole, de eigenaresse van Schoonheidssalon Nicole Koornhof. De praktijk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht op basis van feiten gegrond is, zal Nicole de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nicole en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Deze volgende uitspraak is voor beide partijen bindend.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nicole het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Nicole Koornhof en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Nicole is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van teksten door bezoekers op de website/Social Media en kan de aansprakelijkheid hiervoor niet accepteren. Deze teksten zijn persoonlijke meningen van bezoekers en vertegenwoordigen op geen enkele manier de denk of handelswijze van. Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermt materiaal door bezoekers blijven de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Hiervoor kan Nicole niet verantwoordelijk worden gehouden.

Heeft u liever een printbare versie? Klik hier om deze te downloaden.